پایگاه اطلاع رسانی بینش و بصیرت سیاسی ایران اسلامی

سایت اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی بینش و بصیرت سیاسی ایران اسلامی با ویژگی های خبری و اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی گردید.

لازم به ذکر است گروه طراحان سفید در تهیه، نشر و تامین محتوا سایت فوق هیچ گونه دخالت و همکاری ندارد و صرفا طراحی اولیه سایت را بر عهده داشته و سایت را بدون خبر اولیه تحویل داده است.

bbsiran.com