برنامه ارتقاء سیستم سایت گیم جابز

برنامه ارتقاء سیستم سایت گیم جابز

سیستم سایت شغل یابی گیم جابز در حال توسعه و برنامه نویسی تکمیلی و ارتقاء ویژگی ها می باشد.

ار جمله ویژگی های در دست تولید می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کاربران می توانند توسط سیستم سایت اقدام به ارسال درخواست با محتوای مورد نظرشان برای یک شغل نمایند.
  • برای تمامی کامنت های سایت امکان لایک زدن یا پسندیدن فعال می شود.
  • برای تمامی شغل های سایت می توانید از امکان پسندیدن شغل استفاده کنید تا بازخورد موقعیت شغلی توسط کارفرما قابل اندازه گیری و رصد باشد.
  • امکان ثبت نام ویژه و ثبت ا